UBO register: verplicht in te vullen voor 31 maart 2019

UBO register: verplicht in te vullen voor 31 maart 2019
Frederik

Alle vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts, in België  zijn verplicht om voor 31 maart 2018 hun uiteindelijke begunstigden (“ultimate beneficial owners” of afgekort “UBO’s”) in te voeren in een online UBO-register via MYMINFIN.

Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?

De uiteindelijke begunstigden zijn de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in coördinatie met anderen, 25 % van de aandelen en/of de stemrechten hebben van de vennootschap.

Ook personen die op een andere manier zeggenschap hebben in de vennootschap Bv.  via een aandeelhoudersovereenkomst of via het recht om de meerderheid van de bestuurders te benoemen of te ontslaan, worden hier bedoeld.

Welke informatie moet worden meegedeeld aan het UBO-register?

  • identificatiegegevens zoals de naam, de geboortedatum, het verblijfsadres, het rijksregisternummer en de nationaliteit van de uiteindelijke begunstigde.
  • Datum van moment waarop deze persoon uiteindelijke begunstigde is geworden, % en rechtsreeks of onrechtstreeks

In geval van een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde, dienen ook het aantal tussenpersonen en de identiteitsgegevens van deze tussenperso(o)n(en) vermeld te worden.

Hoe moet de informatie medegedeeld worden en wie is verantwoordelijk?

De informatie moet via het online platform MyMinFin overgemaakt worden aan het UBO-register.

  • De verantwoordelijkheid rust op het bestuursorgaan.
  • Een gevolmachtigde van het bestuursorgaan  zoals een accountant kan dit ook doen.

Wanneer is de deadline?

FOD Financiën heeft de uiterste datum om de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden in te voeren in het UBO register verlengd tot 31 maart 2019.

Indien wijzigingen:

  • Elke wijziging van de UBO bijv. adreswijziging, wijziging in de omvang van het belang, moet telkens binnen de maand nadat de wijziging gekend is, worden doorgegeven aan het UBO-register.
  • Tevens moet de informatieplichtige jaarlijks de toestand van zijn/haar UBO’s bevestigen of aanpassen.

Wat indien men de vereiste gegevens niet (tijdig) doorgeeft?

  • Het bedrag van de strafrechtelijke boetes voor het niet-nakomen van de nieuwe informatieverplichtingen gaan van 400 tot 40.000 EUR.
  • Bovendien kan aan de leden van het bestuursorgaan bijkomend een administratieve geldboete opgelegd worden tussen de 250 en de 50.000 EUR.

Hoe kan ik dit concreet doen?

De melding kan u met uw E-ID en kaartlezer doorgeven via de website van MYMINFIN U vind de handleiding hier

Meer informatie kan u vinden op de website van de federale overheid  – https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register )

 

Onze medewerkers helpen u graag met al uw vragen.